www.NSOZ.sk
(zdroj)


5810
nemôžu
5812
domáhať
5814
zrušenia
5816
pridruženého
5818 spoluvlastníctva podľa tohto zákona.
5819
má názor:  

5820
§ 83
5822 (1)  Ak sa výška spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu neurčí s ohľadom na povahu, rozmery či umiestnenie bytu, alebo ak tieto podiely nie sú rovnaké, platí, že sú stanovené pomerom veľkosti podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru bez príslušenstva k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
5827 (2)  Ak sú spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach domu určené inak, než pomerom veľkosti podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k celkovej podlahovej ploche