www.NSOZ.sk
(zdroj)


573 (2)  Krycie meno (pseudonym) je chránené ako meno a priezvisko, ak sa stalo známym.
574 (3)  Konanie pod pseudonynom nemá vplyv na platnosť právneho úkonu, ak je zrejmé, kto konal a ak nemá druhá strana pochybnosť o osobe konajúceho.
576
577
Prostriedky ochrany osobnostných práv
§ 61
(1)   Ten, do koho osobnostného práva sa neoprávnene zasiahlo, sa môže domáhať, aby sa upustilo od ďalších neoprávnených zásahov a aby sa odstránili ich následky. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
582
má názor:  

(2)   Ak došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostného práva použitím prostriedkov masovej komunikácie, na nápravu musia byť použité rovnaké prostriedky masovej komunikácie. Podrobnosti o spôsobe nápravy upravuje osobitný zákon.
585
586
§ 62
Ak neoprávnený zásah do osobnostného práva súvisí s činnosťou v právnickej osobe, môže právo na ochranu osobnostných práv človeka uplatniť aj táto právnická osoba; počas jeho života tak môže urobiť len v jeho mene a s jeho súhlasom.
590
591
§ 63