www.NSOZ.sk
(zdroj)


5846 Ak sa zmluvné strany na základe zmluvy o výstavbe uzatvorenej podľa tohto zákona dohodli na výstavbe alebo zmene domu, vznikajú byty a nebytové priestory výstavbou, ak je dom aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a byty a nebytové priestory sú v ňom uzavreté obvodovými stenami.
5850
5851
Vyhlásenie vlastníka domu
§ 86
5854 (1)   Ak sa na základe vyhlásenia vlastníka domu alebo inej oprávnenej osoby (ďalej len
má názor:  

„vyhlásenie“) rozdelí dom na byty a nebytové priestory, vznikne vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom zápisom do verejného zoznamu.
5857 (2)   Ak je pozemok s domom vo vlastníctve viacerých osôb, alebo ak je k pozemku s domom zriadené právo stavby, rozdelí sa dom na byty a nebytové priestory na základe dohody spoluvlastníkov pozemku alebo iných oprávnených osôb. Vlastnícke právo k bytom a nebytových priestorov vznikne zápisom do verejného zoznamu.
5861 (3)   Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov môže vzniknúť aj na základe rozhodnutia súdu pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, pri zúžení alebo vyporiadaní majetkového spoločenstva manželov, ako aj v iných prípadoch, ktoré pripúšťa tento zákon.
5864 (4)   Dohoda podľa odseku 2 ako aj rozhodnutie súdu podľa odseku 3 musia obsahovať