www.NSOZ.sk
(zdroj)


5865 náležitosti vyhlásenia podľa § 87.
5866
5867
§ 87
(1)  Pri rozdelení práva k domu na vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom podľa § 64 a nasl. sa v písomnom vyhlásení (ďalej vyhlásenie) uvedú údaje aspoň v rozsahu:
5870a)   označenie pozemku, domu, obce a katastrálneho územia
5871b)   označenie jednotlivých bytov a nebytových priestorov aspoň ich:
5873
5874
má názor:  

5875aa)  číslom, ich umiestnením (poschodie, číslo vchodu) s určením účelu ich užívania,
5877bb)  určením a popisom spoločných častí domu so zreteľom k ich stavebnej, technickej alebo užívacej povahe a s prípadným určením, ktoré z nich sú vyhradené na výlučné užívanie len niektorým vlastníkom bytov a nebytových priestorov,
5881cc)  veľkosť podielu na spoločných častiach domu a spôsob jeho určenia,
5882c)   označenie vecných a iných práv vrátane práv z vád, ktoré prechádzajú spolu so vznikom vlastníckeho práva k bytu alebo nebytového priestoru na všetkých