www.NSOZ.sk
(zdroj)


5886 priestormi vo vlastníctve troch rôznych vlastníkov, uvedú sa vo vyhlásení i náležitosti stanov vlastníkov podľa § 108 ods. 2.
5888 (3)  Ak v súvislosti s rozdelením domu nevznikne spoločenstvo vlastníkov, určí osoba poverená správou domu vo vyhlásení aj pravidlá pre výkon správy domu a pre užívanie spoločných častí domu, ako aj príspevky na náklady spojené so správou domu a pozemku.
5891 (4)  K vyhláseniu sa priloží dokumentácia, z ktorej sú zrejmé situačné plány jednotlivých poschodí s vyznačení polohy a plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, spoločných častí domu, ako aj identifikácia pozemku, na ktorom je dom postavený a prípadne aj priľahlého pozemku.
5895
má názor:  

§ 88
Ak dôjde k zápisu vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom do verejného zoznamu na základe, nie je možné vyhlásiť vyhlásenie podľa § 64 a nasl. za neplatné a ani nemožno určiť, že vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom nevzniklo, ak k nej tretia osoba nadobudla vlastnícke právo v dobrej viere.
5900
§ 89
(1)  Ak vyhlásenie vymedzí byt alebo nebytový priestor neurčitým alebo nesprávnym spôsobom a ak túto vadu vlastník domu alebo iná oprávnená osoba neodstráni bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na vadu upozornila tretia osoba, ktorá na tom má právny záujem, môžu túto vadu odstrániť vlastníci dotknutých bytov alebo nebytových priestorov