www.NSOZ.sk
(zdroj)


5897 na základe, nie je možné vyhlásiť vyhlásenie podľa § 64 a nasl. za neplatné a ani nemožno určiť, že vlastnícke právo k bytom a nebytovým priestorom nevzniklo, ak k nej tretia osoba nadobudla vlastnícke právo v dobrej viere.
5900
§ 89
(1)  Ak vyhlásenie vymedzí byt alebo nebytový priestor neurčitým alebo nesprávnym spôsobom a ak túto vadu vlastník domu alebo iná oprávnená osoba neodstráni bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na vadu upozornila tretia osoba, ktorá na tom má právny záujem, môžu túto vadu odstrániť vlastníci dotknutých bytov alebo nebytových priestorov
5906
má názor:  

5907
5908 spoločným vyhlásením. Ak k tomu nedôjde, môže o odstránení vád vyhlásenia rozhodnúť súd na návrh osoby, ktorá má na tom oprávnený záujem.
5910 (2)  Ak
5911
5912
vyhlásenie
5914
obsahuje