www.NSOZ.sk
(zdroj)


5899 nadobudla vlastnícke právo v dobrej viere.
5900
§ 89
(1)  Ak vyhlásenie vymedzí byt alebo nebytový priestor neurčitým alebo nesprávnym spôsobom a ak túto vadu vlastník domu alebo iná oprávnená osoba neodstráni bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na vadu upozornila tretia osoba, ktorá na tom má právny záujem, môžu túto vadu odstrániť vlastníci dotknutých bytov alebo nebytových priestorov
5906
5907
5908
má názor:  

spoločným vyhlásením. Ak k tomu nedôjde, môže o odstránení vád vyhlásenia rozhodnúť súd na návrh osoby, ktorá má na tom oprávnený záujem.
5910 (2)  Ak
5911
5912
vyhlásenie
5914
obsahuje
5916
nesprávne