www.NSOZ.sk
(zdroj)


585
586
§ 62
Ak neoprávnený zásah do osobnostného práva súvisí s činnosťou v právnickej osobe, môže právo na ochranu osobnostných práv človeka uplatniť aj táto právnická osoba; počas jeho života tak môže urobiť len v jeho mene a s jeho súhlasom.
590
591
§ 63
(1)  Po smrti človeka patrí právo uplatňovať ochranu osobnostného práva ktorejkoľvek z jemu blízkych osôb.
594
má názor:  

(2)  Ak ide o zásah uvedený v ustanovení § 64, patrí toto právo v rovnakom rozsahu aj právnickej osobe a jej právnemu nástupcovi.
596
597
3. diel: Právnické osoby
Prvý oddiel: Všeobecné ustanovenia
§ 64
601
Vymedzenie právnickej osoby
603