www.NSOZ.sk
(zdroj)


5945 alebo zápisu vo verejnom zozname, nemá to za následok neplatnosť celej zmluvy, ibaže by tento nedostatok alebo nesprávnosť v zmluve nebolo možné odstrániť ani výkladom či zmenou alebo doplnením zmluvy.
5948
Tretí pododdiel
Práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru
§ 92
(1)  Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo byt a nebytový priestor slobodne spravovať a užívať spoločné časti domu, pričom pri výkone tohto práva je obmedzený výkonom
5954
má názor:  

5955
5956 vlastníckych práv ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Pri výkone vlastníckeho práva nesmie vlastník bytu alebo nebytového priestoru ohroziť, zmeniť ani poškodiť spoločné časti domu.
5959 (2)  Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný počínať si tak, aby pri akomkoľvek nakladaní so svojím bytom alebo nebytovým priestorom, pri ich užívaní či pri vykonávaní zmien nerušil, nesťažil a ani neohrozil ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone ich vlastníckeho či iného práva.
5963 (3)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a