www.NSOZ.sk
(zdroj)


5961 zmien nerušil, nesťažil a ani neohrozil ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone ich vlastníckeho či iného práva.
5963 (3)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať ich údržbu a opravy. To platí aj o spoločných častiach domu, ktoré má vlastník bytu alebo nebytového priestoru vyhradené na výlučné užívanie.
5967 (4)  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť vady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome alebo na spoločných častiach domu spôsobil sám, alebo osoby, ktoré užívajú jeho byt alebo nebytový priestor.
5970
má názor:  

§ 93
(1)   Nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru v dome vzniká vlastníkovi povinnosť riadiť sa pravidlami pre správu domu a pre užívanie spoločných častí domu alebo stanovami, ktoré sa pre neho stávajú od tohto momentu záväznými.
5974 (2)   Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný zabezpečiť, aby pravidlá pre výkon správy domu alebo stanovy dodržiavali aj osoby, ktorým umožnil vstup do domu alebo bytu či nebytového priestoru; to platí aj pri ich prenechaní do užívania tretej osobe.
5977
§ 94
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo zúčastňovať sa na správe domu a pozemku a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú