www.NSOZ.sk
(zdroj)


6017
6018
6019 Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje jeho výkon najmä tým, že:
6022a)   hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor alebo spoločné časti domu, alebo
6023b)   sústavne narušuje pokojné užívanie ostatných vlastníkov, alebo
6024c)   ohrozuje bezpečnosť ostatných vlastníkov, alebo
6025d)   porušuje dobré mravy v dome, alebo
6026
má názor:  

e)   neplní povinnosti uložené mu rozhodnutím súdu, môže súd na návrh osoby zodpovednej za správu domu alebo dotknutého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
6029
§ 98
(1)   Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný do jedného mesiaca po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru oznámiť osobe zodpovednej za správu domu svoju adresu, ako aj počet osôb, ktoré budú byt užívať. Táto povinnosť platí obdobne aj vtedy, ak nastanú akékoľvek zmeny údajov uvedených v tomto oznámení.
6034 (2)   V prípade zmeny počtu osôb užívajúcich byt, je vlastník bytu povinný oznámiť osobe zodpovednej za správu domu túto zmenu, ak byt užíval súvisle minimálne dva mesiace