www.NSOZ.sk
(zdroj)


6029
§ 98
(1)   Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný do jedného mesiaca po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru oznámiť osobe zodpovednej za správu domu svoju adresu, ako aj počet osôb, ktoré budú byt užívať. Táto povinnosť platí obdobne aj vtedy, ak nastanú akékoľvek zmeny údajov uvedených v tomto oznámení.
6034 (2)   V prípade zmeny počtu osôb užívajúcich byt, je vlastník bytu povinný oznámiť osobe zodpovednej za správu domu túto zmenu, ak byt užíval súvisle minimálne dva mesiace počas kalendárneho roka. V prípade, ak vlastník prenechal užívanie bytu tretej osobe, oznámi osobe zodpovednej za správu domu meno a adresu tejto osoby.
6038
má názor:  

(3)   Vlastník bytu a nebytového priestoru má právo, aby mu osoba zodpovedná za správu domu oznámila meno a adresu ktoréhokoľvek vlastníka bytu a nebytového priestoru alebo ich nájomcu v dome, ak má na to vlastník bytu alebo nebytového priestoru vážny dôvod.
6041
§ 99
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má voči osobe zodpovednej za správu domu právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu a pozemku alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a to najmä uzavretých zmlúv s tretími osobami, výpisov z účtov domu ako aj účtovných kníh a iných dokladov. V rámci výkonu tohto práva má vlastník bytu a nebytového priestoru právo vyhotovovať si fotodokumentáciu týchto dokladov a to na vlastné náklady alebo za úhradu vecných nákladov osobe zodpovednej za správu domu a pozemku. Tá