www.NSOZ.sk
(zdroj)


600
601
Vymedzenie právnickej osoby
603
604
605 (1) Právnickou osobou je združenie osôb alebo majetku, alebo iný organizovaný útvar, ktorému zákon priznáva právnu subjektivitu.
607 (2) Právnickými osobami sú najmä:
608a) združenie osôb,
609
má názor:  

b) účelové združenia majetku,
610c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon.
611 (3) Štát a jednotky územnej samosprávy v súkromnoprávnych vzťahoch vystupujú ako právnická osoba.
613
614
§ 65
616
Spôsobilosť na práva a povinnosti
618 Právnické osoby sú od svojho vzniku až po zánik spôsobilé na všetky práva a povinnosti,