www.NSOZ.sk
(zdroj)


6095
§ 103
(1)   Správa domu a pozemku zahŕňa všetko, čo neprináleží vlastníkovi bytu a nebytového priestoru a čo je v záujme všetkých spoluvlastníkov nutné alebo účelné pre riadnu starostlivosť o dom a pozemok ako funkčný celok a zachovanie alebo zlepšenie spoločných častí domu. Správa zahŕňa i činnosti spojené s prípravou a vykonávaním zmien spoločných častí domu nadstavbou, vstavbou, prístavbou, stavebnou úpravou alebo zmenou v užívaní, ako i so zriadením, udržiavaním alebo zlepšením zariadení v dome alebo na pozemku.
6102 (2)   Platí, že sa správa vzťahuje i na spoločné časti domu, ktoré slúžia výlučne k užívaniu len niektorému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.
6104
má názor:  

§ 104
Osobou zodpovednou za správu domu je spoločenstvo vlastníkov (ďalej len „spoločenstvo“).
6106 Ak spoločenstvo v dome nevzniklo, spravuje dom osoba na tento účel poverená vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo ustanovená súdom.
6108
§ 105
Správa domu bez spoločenstva
6110
6111
6112
6113 (1)  Ak v dome spoločenstvo nevzniklo a dom nespravuje ani správca zapísaný v registri