www.NSOZ.sk
(zdroj)


6146 (3)   V dome, ktorý nespĺňa podmienky v odseku 1 možno založiť spoločenstvo len so súhlasom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
6148
6149
§ 108
Založenie spoločenstva
6151 (1)  Spoločenstvo sa založí schválením stanov. Ak spoločenstvo nebolo založené vyhlásením vlastníka domu alebo dojednaním v zmluve o výstavbe, vyžaduje sa na schválenie stanov nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov v dome.
6154 (2)  Stanovy musia obsahovať aspoň:
6155
má názor:  

a)   názov spoločenstva, ktoré musí obsahovať slovné spojenie „spoločenstvo vlastníkov“ a označenie domu, pre ktorý spoločenstvo vzniklo,
6157b)   sídlo určené v dome, pre ktorý spoločenstvo vzniklo, ak to nie je možné na inom vhodnom mieste,
6159c)   určenie orgánov a ich právomoc, počet členov volených orgánov a ich funkčné obdobie, ako i spôsob zvolania, konania a uznášania,
6161d)   určenie prvého štatutárneho orgánu a údaje o jeho členoch v rozsahu potrebnom na zápis do registra spoločenstiev,
6163e)   pravidlá pre výkon a spôsob správy domu a pozemku a užívania spoločných častí domu,
6164f)   úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,