www.NSOZ.sk
(zdroj)


6164f)   úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
6165g)   úpravu majetkových pomerov spoločenstva vrátane pravidiel pre tvorbu rozpočtu spoločenstva,
6167h)   spôsob a výšku príspevkov do fondu, ako aj služieb, ktoré platia jednotliví vlastníci bytov a nebytových priestorov,
6169i)   spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu.
6170 (3)  V prípade, ak spoločenstvo vlastníkov nemá schválené stanovy z iných dôvodov, spravujú sa vnútorné pomery spoločenstva ustanoveniami tohto zákona a primerane aj vykonávacím predpisom.
6173
má názor:  

Vznik spoločenstva
6174
6175
6176
6177
§ 109
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do verejného registra zriadeného podľa osobitného predpisu (ďalej len „register spoločenstiev“2), vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva.
6181
§ 110
Vznik spoločenstva