www.NSOZ.sk
(zdroj)


609b) účelové združenia majetku,
610c) iné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon.
611 (3) Štát a jednotky územnej samosprávy v súkromnoprávnych vzťahoch vystupujú ako právnická osoba.
613
614
§ 65
616
Spôsobilosť na práva a povinnosti
618
má názor:  

Právnické osoby sú od svojho vzniku až po zánik spôsobilé na všetky práva a povinnosti, okrem tých, ktorých nevyhnutnou podmienkou sú prirodzené vlastnosti človeka, ibaže zákon ustanoví inak.
621
622
§ 66
624
Majetková samostatnosť právnickej osoby
626 (1)  Právnická osoba zodpovedá za záväzky celým svojim majetkom. Zákon ustanoví, ktoré osoby a v akom rozsahu ručia z dôvodu svojej časti na právnickej osobe za jej záväzky.