www.NSOZ.sk
(zdroj)


6184
§ 111
(1)  Návrh na zápis do registra spoločenstiev je povinný podať vlastník domu, osoba zodpovedná za správu domu alebo splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome najneskôr do jedného mesiaca po splnení podmienok založenia spoločenstva uvedených v tomto zákone; pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená. Súčasťou návrhu na zápis do registra spoločenstiev sú:
6190a)   stanovy alebo iná listina podľa tohto zákona, v ktorej sú stanovy obsiahnuté, alebo zápisnica s prezenčnou listinou zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak spoločenstvo nevzniká na základe vyhlásenia vlastníka domu a zmluvy o výstavbe,
6193
má názor:  

b)   doklad o bezúhonnosti predsedu spoločenstva, alebo údaje potrebné na zabezpečenie tohto dokladu; v takom prípade si tento doklad zabezpečí správny orgán,
6196
6197 Takáto úprava vzniku spoločenstva počíta s tým, že v rámci rekodifikácie sa prijme alebo novelizuje osobitný zákon o registroch právnických osôb, v ktorom budú upravené podmienky pre registráciu nielen spoločenstiev vlastníkov, ale aj ostatných právnických osôb, ktoré dnes vedú okresné úrady, ministerstvá či súdy. Vzorom by tu mal byť český zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osôb. V čase vypracovania tohto § znenia /september 2015/ je v NR SR návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci s navrhovanou účinnosťou od