www.NSOZ.sk
(zdroj)


6194 tohto dokladu; v takom prípade si tento doklad zabezpečí správny orgán,
6196
6197 Takáto úprava vzniku spoločenstva počíta s tým, že v rámci rekodifikácie sa prijme alebo novelizuje osobitný zákon o registroch právnických osôb, v ktorom budú upravené podmienky pre registráciu nielen spoločenstiev vlastníkov, ale aj ostatných právnických osôb, ktoré dnes vedú okresné úrady, ministerstvá či súdy. Vzorom by tu mal byť český zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osôb. V čase vypracovania tohto § znenia /september 2015/ je v NR SR návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci s navrhovanou účinnosťou od
6203
má názor:  

1.10.2015. Tento návrh zákona však na rozdiel od českého zákona zachováva súčasnú evidenciu a kompetencie jednotlivých registrových úradov a prostredníctvom zákona sa len inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch. V prípade prijatia českej koncepcie by teda bolo potrebné tento zákon podstatne novelizovať, aby boli jednotlivé osobitné evidencie zrušené a nahradené len jedným registrom právnických osôb, ktoré by viedli registrové súdy a nie správne orgány, ako je tomu v súčasnosti.
6209 Ak sa vyššie uvedená koncepcia nepresadí, ust. § 110 o vzniku spoločenstva by mohla byť zachovajúc súčasný nevyhovujúci stav v nasledovnom znení „Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva (ďalej len „register").“