www.NSOZ.sk
(zdroj)


6200 či súdy. Vzorom by tu mal byť český zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osôb. V čase vypracovania tohto § znenia /september 2015/ je v NR SR návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci s navrhovanou účinnosťou od
62031.10.2015. Tento návrh zákona však na rozdiel od českého zákona zachováva súčasnú evidenciu a kompetencie jednotlivých registrových úradov a prostredníctvom zákona sa len inštitucionalizuje evidencia, ktorá umožňuje na jednom mieste získať pre potreby výkonu verejnej moci relevantné údaje o zapísaných subjektoch. V prípade prijatia českej koncepcie by teda bolo potrebné tento zákon podstatne novelizovať, aby boli jednotlivé osobitné evidencie zrušené a nahradené len jedným registrom právnických osôb, ktoré by viedli registrové súdy a nie správne orgány, ako je tomu v súčasnosti.
6209
má názor:  

Ak sa vyššie uvedená koncepcia nepresadí, ust. § 110 o vzniku spoločenstva by mohla byť zachovajúc súčasný nevyhovujúci stav v nasledovnom znení „Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len „správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva (ďalej len „register").“
6213
6214
6215
6216c)   výpis z listu vlastníctva alebo údaje potrebné na zabezpečenie tohto výpisu; v takom prípade si tento výpis zabezpečí správny orgán,
6218d)   listinu preukazujúcu ukončenie zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy