www.NSOZ.sk
(zdroj)


6230 náležitostí návrhu podľa odseku 1, alebo, ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy alebo inej obdobnej zmluvy. Správny orgán do troch dní po zápise do registra spoločenstiev zašle spoločenstvu rozhodnutie o vykonaní zápisu s uvedením dňa registrácie a oznámením o pridelení identifikačného čísla.
6234 (5)  Zapisované údaje o spoločenstve a ich zmeny oznámi správny orgán Štatistického úradu Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom.
6236 (6)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje:
6237a)   názov a sídlo spoločenstva,
6238b)   identifikačné číslo,
6239
má názor:  

c)   orgány spoločenstva,
6240d)   meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu a všetkých jeho členov, vrátane spôsobu jeho konania v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu,
6242e)   označenie správcu, ktorý vykonáva správu spoločenstva na základe zmluvy alebo rozhodnutia súdu, ako aj dobu trvania tejto správy, ak je určená,
6244f)   ďalšie právne významné skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, zmenu, zánik alebo obmedzenie práv a povinnosti spoločenstva či jeho orgánov.
6246 (7)  Do registra spoločenstiev sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.
6247 Štatutárny orgán spoločenstva je povinný podať príslušnému správnemu orgánu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď zmeny nastali. K návrhu sa