www.NSOZ.sk
(zdroj)


6264 spravuje.
6265 (2)  Finančné prostriedky vybrané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súvislosti so správou domu alebo získané vlastnou činnosťou spoločenstva sa stávajú majetkom spoločenstva.
6268
§ 113
(1)   Spoločenstvo koná v právnych vzťahoch s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov i tretími osobami samostatne, v rozsahu svojej činnosti a vymedzeného účelu podľa tohto zákona. Spoločenstvo tiež vo vlastnom mene koná vo veciach správy domu a pozemku pred súdom a inými orgánmi.
6273
má názor:  

(2)   K právnym úkonom, ktorými spoločenstvo zabezpečuje dlh inej osoby, alebo tento dlh preberá, sa neprihliada; to neplatí ak ide o dlh pôvodného vlastníka domu súvisiaci s jeho správou či výstavbou.
6276 (3)   Ak vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli práva zo zodpovednosti za vady týkajúce sa spoločných častí domu, je spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov pri uplatňovaní týchto práv.
6279
§ 114
6281
6282