www.NSOZ.sk
(zdroj)


6267 majetkom spoločenstva.
6268
§ 113
(1)   Spoločenstvo koná v právnych vzťahoch s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov i tretími osobami samostatne, v rozsahu svojej činnosti a vymedzeného účelu podľa tohto zákona. Spoločenstvo tiež vo vlastnom mene koná vo veciach správy domu a pozemku pred súdom a inými orgánmi.
6273 (2)   K právnym úkonom, ktorými spoločenstvo zabezpečuje dlh inej osoby, alebo tento dlh preberá, sa neprihliada; to neplatí ak ide o dlh pôvodného vlastníka domu súvisiaci s jeho správou či výstavbou.
6276
má názor:  

(3)   Ak vlastníkom bytov a nebytových priestorov vznikli práva zo zodpovednosti za vady týkajúce sa spoločných častí domu, je spoločenstvo oprávnené zastupovať vlastníkov pri uplatňovaní týchto práv.
6279
§ 114
6281
6282
6283 (1)  Spoločenstvo nemôže podnikať, ani sa priamo či nepriamo zúčastňovať na podnikaní iných osôb, alebo byť ich spoločníkom alebo členom, s výnimkami ustanovenými v odseku 2.
6285 (2)  Spoločenstvo sa môže združovať s iným spoločenstvom k spolupráci pri napĺňaní svojho