www.NSOZ.sk
(zdroj)


6284 osôb, alebo byť ich spoločníkom alebo členom, s výnimkami ustanovenými v odseku 2.
6285 (2)  Spoločenstvo sa môže združovať s iným spoločenstvom k spolupráci pri napĺňaní svojho účelu alebo sa môže stať členom právnickej osoby združujúcej spoločenstvá vlastníkov, samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo inak pôsobiacej v oblasti bývania. V takom prípade sa spoločenstvo nemôže zaviazať k inej majetkovej účasti než je poskytnutie členského vkladu alebo úhrady členských príspevkov. Na právne úkony, ktorými sa spoločenstvo zaviaže podieľať sa na strate inej osoby, hradiť či zabezpečovať jej dlhy sa neprihliada.
6292
6293
má názor:  

§ 115
Správca
6295
6296 (1)  Spoločenstvo môže na zabezpečenie správy domu uzavrieť zmluvu o výkone správy so správcom zapísaným v zozname správcov podľa osobitného predpisu.
6298 (2)  Zmluvu o výkone správy musí schváliť nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, inak je neplatná.
6300
§ 116
Dočasný správca
6302 (1)   V prípade, ak je výkon správy domu ohrozený najmä preto, že štatutárne orgány