www.NSOZ.sk
(zdroj)


6398 podľa odseku 1 a stanov.
6399 (3)  Každý člen rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva za účelom kontroly, či spoločenstvo vykonáva činnosť v súlade s týmto zákonom, stanovami a prijatými uzneseniami spoločenstva.
6402 (4)  Ďalšiu pôsobnosť rady a jej členov v rámci zákonom stanoveného účelu rady môžu určiť stanovy.
6404 Zhromaždenie
6405
§ 121
Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.
6407
má názor:  

§ 122
(1)  Zhromaždenie zvoláva štatutárny orgán spoločenstva, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada rada, ak je zriadená alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov všetkých vlastníkov, najmenej však dvoch z nich. V takom prípade štatutárny orgán zvolá zhromaždenie v čase uvedenom v žiadosti, najneskôr však do 1 mesiaca od jej doručenia.
6413
6414
6415
6416 (2)  Oznámenie o zhromaždení vlastníkov spolu s programom (pozvánka) musí byť v písomnej