www.NSOZ.sk
(zdroj)


6431d)   schválenie účtovnej závierky, vyporiadanie výsledku hospodárenia a správy o hospodárení spoločenstva a správe domu ako aj celkovú výšku príspevkov na ďalšie obdobie a rozhodnutie o vyúčtovaní alebo vyporiadaní nevyčerpaných príspevkov,
6434e)   schválenie druhu služieb a výšky záloh na ich úhradu, ako aj spôsob rozúčtovania cien služieb na byty a nebytové priestory,
6436f)   rozhodovanie o:
6437fa) použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
6438fb) členstve spoločenstva v právnickej osobe pôsobiacej v oblasti bývania,
6439fc) zmene účelu užívania spoločnej časti domu, bytu alebo nebytového priestoru,
6440
má názor:  

fd) zmene podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru,
6441fe) úplnom alebo čiastočnom zlúčení alebo rozdelení bytov alebo nebytových priestorov,
6443ff) zmene v určení spoločných častí domu slúžiacich k výlučnému užívania vlastníka bytu alebo nebytového priestoru,
6445fg) zmene spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu,
6446fh) oprave alebo stavebnej úprave spoločnej časti, ak náklady prevyšujú sumu stanovenú vykonávacím právnym predpisom; to neplatí, ak stanovy určujú inak,
6449