www.NSOZ.sk
(zdroj)


6468
§ 124
Rozhodovanie zhromaždenia
6470 (1)  Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môže uplatniť svoje hlasovacie právo ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov zúčastnených na hlasovaní. V prípade, ak medzi nimi pri hlasovaní nastane nezhoda prejavu vôle, na takýto hlas sa neprihliada, to neplatí, ak hlasovacie právo uplatní väčšinový spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru.
6476 Ustanovenie tohto odseku sa použije aj vtedy, ak sa hlasuje mimo zhromaždenia.
6477
má názor:  

(2)  Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní vlastníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov, ak tento zákon alebo stanovy neupravujú vyšší počet hlasov.
6481 (3)  Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o
6483
6484 vyčlenení niektorej spoločnej častí domu zo spoločného vlastníctva
6486