www.NSOZ.sk
(zdroj)


6472 nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môže uplatniť svoje hlasovacie právo ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov zúčastnených na hlasovaní. V prípade, ak medzi nimi pri hlasovaní nastane nezhoda prejavu vôle, na takýto hlas sa neprihliada, to neplatí, ak hlasovacie právo uplatní väčšinový spoluvlastník bytu alebo nebytového priestoru.
6476 Ustanovenie tohto odseku sa použije aj vtedy, ak sa hlasuje mimo zhromaždenia.
6477 (2)  Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní vlastníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov, ak tento zákon alebo stanovy neupravujú vyšší počet hlasov.
6481
má názor:  

(3)  Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o
6483
6484 vyčlenení niektorej spoločnej častí domu zo spoločného vlastníctva
6486
6487
6488 a následnou dispozíciou s ňou alebo s rozdelením alebo prevodom vlastníctva k pozemku alebo jeho časti.
6490 (4)  Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov sa vyžaduje vtedy, keď sa