www.NSOZ.sk
(zdroj)


6490 (4)  Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov sa vyžaduje vtedy, keď sa rozhoduje o:
6492a)   zmluve o úvere a o každom dodatku k nej ako aj o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej,
6494b)   zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej,
6497c)   o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu,
6499
má názor:  

d)   ak sa mení všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov výška spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu podľa alebo ak sa mení pomer výšky príspevkov na správu domu a pozemku inak než v dôsledku zmeny podielov na spoločných častiach domu,
6503e)   zmene vyhlásenia o rozdelení práva k domu a pozemku na vlastníctvo bytov a nebytových priestorov.
6505 (5)  Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome sa vyžaduje vtedy, keď sa rozhoduje o:
6507a)   zmene stanov,
6508b)   zmene účelu užívania spoločných častí domu bez toho, aby došlo k zmene výšky