www.NSOZ.sk
(zdroj)


6496 k nej,
6497c)   o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu,
6499d)   ak sa mení všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov výška spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu podľa alebo ak sa mení pomer výšky príspevkov na správu domu a pozemku inak než v dôsledku zmeny podielov na spoločných častiach domu,
6503e)   zmene vyhlásenia o rozdelení práva k domu a pozemku na vlastníctvo bytov a nebytových priestorov.
6505
má názor:  

(5)  Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome sa vyžaduje vtedy, keď sa rozhoduje o:
6507a)   zmene stanov,
6508b)   zmene účelu užívania spoločných častí domu bez toho, aby došlo k zmene výšky spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach,
6510c)   podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a nebytového priestoru v dome.
6511 (6)  Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa