www.NSOZ.sk
(zdroj)


6507a)   zmene stanov,
6508b)   zmene účelu užívania spoločných častí domu bez toho, aby došlo k zmene výšky spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach,
6510c)   podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu a nebytového priestoru v dome.
6511 (6)  Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina.
6516
má názor:  

§ 125
(1)   Zhromaždenie vlastníkov vedie ako predsedajúci člen orgánu, ktorý ho zvolal alebo poverený vlastník bytu a nebytového priestoru. Priebeh zhromaždenia a všetky prijaté
6520
6521
6522 rozhodnutia musia byť uvedené v písomnej zápisnici zo zhromaždenia, ktorú je povinný vyhotoviť štatutárny orgán spoločenstva najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania zhromaždenia, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčujú inak.
6525 Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a členom rady, ak je v dome zriadená, alebo