www.NSOZ.sk
(zdroj)


6512 istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina.
6516
§ 125
(1)   Zhromaždenie vlastníkov vedie ako predsedajúci člen orgánu, ktorý ho zvolal alebo poverený vlastník bytu a nebytového priestoru. Priebeh zhromaždenia a všetky prijaté
6520
6521
má názor:  

6522 rozhodnutia musia byť uvedené v písomnej zápisnici zo zhromaždenia, ktorú je povinný vyhotoviť štatutárny orgán spoločenstva najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania zhromaždenia, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčujú inak.
6525 Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a členom rady, ak je v dome zriadená, alebo jedným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru prítomným na zhromaždení, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčia inak. Vzor zápisnice zo zhromaždenia upraví vykonávací predpis.
6529 (2)   Spoločenstvo vedie zoznam všetkých prijatých uznesení, zápisníc o zhromaždeniach a súdnych sporoch týkajúcich sa správy domu a pozemku, pričom je povinné svojmu