www.NSOZ.sk
(zdroj)


6520
6521
6522 rozhodnutia musia byť uvedené v písomnej zápisnici zo zhromaždenia, ktorú je povinný vyhotoviť štatutárny orgán spoločenstva najneskôr do 5 pracovných dní od termínu konania zhromaždenia, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčujú inak.
6525 Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a členom rady, ak je v dome zriadená, alebo jedným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru prítomným na zhromaždení, ak stanovy alebo rozhodnutie zhromaždenia neurčia inak. Vzor zápisnice zo zhromaždenia upraví vykonávací predpis.
6529
má názor:  

(2)   Spoločenstvo vedie zoznam všetkých prijatých uznesení, zápisníc o zhromaždeniach a súdnych sporoch týkajúcich sa správy domu a pozemku, pričom je povinné svojmu členovi kedykoľvek umožniť nahliadnuť do tohto zoznamu. Za vedenie, pravidelnú aktualizáciu a správnosť tohto zoznamu je zodpovedný štatutárny orgán spoločenstva.
6533 Tento zoznam môže byť prístupný na mieste v dome obvyklom ako aj na webovom sídle spoločenstva, ak ho má zriadené.
6535 (3)   Výsledok hlasovania zhromaždenia oznamuje a zápisnicu zo zhromaždenia zverejňuje ten, kto ho zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým. Ak sa tak nestane, môže výsledok hlasovania oznámiť aj štvrtina členov spoločenstva, ktorá bola prítomná na rokovaní zhromaždenia.