www.NSOZ.sk
(zdroj)


6635
§ 132
(1)   Spoločenstvo vlastníkov sa zrušuje dňom zániku vlastníckeho práva k všetkým bytom a nebytovým priestorom v dome.
6638 (2)   Spoločenstvo vlastníkov možno zrušiť rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo rozhodnutím súdu, ak počet bytov a nebytových priestorov v dome je menší než päť. V takom prípade sú vlastníci povinní prijať pravidlá pre správu domu a pozemku vrátane výšky príspevkov na správu domu. Ak takéto rozhodnutie nebude vlastníkmi prijaté, môže na návrh ktoréhokoľvek vlastníka určiť tieto pravidlá i výšku príspevkov na správu domu súd.
6644
má názor:  

(3)   Spoločenstvo vlastníkov môže súd zrušiť v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 2 a 3 prvej časti tohto zákona. V takom prípade súd v rozhodnutí o zrušení spoločenstva ustanoví správcu domu správcu zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu. V takom sa použijú ustanovenia § 116 tohto dielu zákona.
6648
§ 133
Pri zrušení spoločenstva sa vykonáva likvidácia podľa ust. § 31 až 34 prvej časti tohto zákona s výnimkou ust. § 33 ods. 74. Likvidátor v prípade predĺženia spoločenstva podá návrh na jeho výmaz a aj po zániku spoločenstva trvá naďalej ručenie vlastníkov sa nesplnené záväzky spoločenstva podľa ust. § 84 ods. 2 tohto dielu zákona.
6653
§ 134