www.NSOZ.sk
(zdroj)


6667
§ 136
(1)  Všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov sa môžu písomne dohodnúť na zmene formy ich vlastníctva na podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do verejného zoznamu. Predpokladá sa, že veľkosť spoluvlastníckych podielov každého spoluvlastníka sa rovná veľkosti podielu, ktorú mal vlastník bytu a nebytového priestoru na spoločných častiach domu, ak z dohody nevyplýva niečo iné.
6673 (2)  Ak má vlastnícke právo k všetkým bytom a nebytovým priestorov v dome len jeden vlastník, môže vyhlásením zmeniť toto vlastníctvo na vlastnícke právo k nehnuteľnej veci, ktoré vznikne zápisom do verejného zoznamu.
6676
má názor:  

(3)  Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre dohodu manželov o zmene formy všetkých vlastníctva bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sú predmetom majetkového spoločenstva manželov na vlastníctvo nehnuteľnej veci v majetkovom spoločenstva manželov.
6680 (4)  Ak je byt alebo nebytový priestor zaťažený vecným právom, na platnosť právnych úkonov podľa ods. 1 až 3 sa vyžaduje písomný súhlas osoby oprávnenej z tohto vecného práva.
6682
Piaty pododdiel
Spoločné ustanovenia
§ 137
Zákonné záložné právo