www.NSOZ.sk
(zdroj)


6690 k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva; ak spoločenstvo v dome nevzniklo, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
6693
6694
6695
6696 (2)  Osoba zodpovedná za správu domu je povinná po splnení podmienok vzniku záložného práva podľa odseku 1 podať návrh na zápis tejto skutočností do verejného zoznamu. To platí podobne aj pre prípad zániku tohto záložného práva.
6699
má názor:  

6700
§ 138
(1)  Osoba zodpovedná za správu domu a pozemku je na tento účel oprávnená spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.
6705 (2)  Osoba zodpovedná za správu domu a pozemku je oprávnená na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome priebežne zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú nedoplatky na príspevkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na službách či iných dlhoch týkajúcich sa