www.NSOZ.sk
(zdroj)


6703 narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.
6705 (2)  Osoba zodpovedná za správu domu a pozemku je oprávnená na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome priebežne zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú nedoplatky na príspevkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na službách či iných dlhoch týkajúcich sa správy domu. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a výška dlhu. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome alebo iným vhodným a dohodnutým spôsobom.
6712
má názor:  

§ 139
Platné rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté spôsobom ustanoveným v tomto diely zákona sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a ich právnych nástupcov, ako aj spoločenstvo vlastníkov.
6716
§ 140
Osoba zodpovedná za správu domu je povinná zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy spoločnej časti domu alebo technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
6721
§ 141