www.NSOZ.sk
(zdroj)


6736
Štvrtá hlava
Vecné práva k cudzím veciam
Prvý diel
Právo stavby
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 143
(1)   Pozemok môže byť zaťažený vecným právom inej osoby (stavebníka) mať stavbu na jeho povrchu alebo pod povrchom (právo stavby).
6745
má názor:  

(2)  Právo stavby možno zriadiť k pozemku, na ktorom už stavba stojí, ako aj k pozemku, na ktorom sa stavba zriadi v budúcnosti.
6747 (3)  Právom stavby možno zaťažiť aj pozemok, ktorý nie je zastavaný stavbou, ale slúži na jej lepšie užívanie.
6749
§ 144
6751
6752
Okresný  úrad,  katastrálny  odbor
6754