www.NSOZ.sk
(zdroj)


6840 (3)   Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nepoužijú, ak bolo dohodnuté, že za stavbu sa náhrada neposkytne.
6842
Druhý diel
Vecné bremená
Všeobecné ustanovenia
§ 159
Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci (povinný z vecného bremena) v prospech iného (oprávnený z vecného bremena) niečo strpieť alebo sa niečoho zdržať (služobnosti), alebo niečo konať (reálne bremená).
6849
má názor:  

§ 160
(1)  Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom inej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.
6852 (2)  Vecné bremeno spojené s vlastníctvom inej nehnuteľnosti prechádza jej prevodom alebo prechodom na nadobúdateľa.
6854 (3)  Vecné bremeno, ktoré patrí určitej osobe, nemožno previesť a zaniká najneskôr smrťou alebo zánikom oprávneného z vecného bremena.
6856
§ 161
Vznik vecných bremien
6858 (1)  Vecné bremeno vzniká na základe písomnej zmluvy, dedením, vydržaním, rozhodnutím súdu