www.NSOZ.sk
(zdroj)


6894 Právami zodpovedajúcimi vecným bremenám sú najmä právo užívať a požívať cudziu nehnuteľnosť, právo brať vodu zo studne na cudzom pozemku, právo prechodu alebo prejazdu cez cudzí pozemok, právo odvádzať dažďovú vodu na cudzí pozemok, právo zriadiť alebo viesť inžinierske siete na cudzom pozemku, právo oprieť stavbu o cudziu stavbu, právo umiestniť stavbu na cudzej stavbe, právo na vecné a peňažné plnenie alebo na plnenie prácou a výkonmi.
6900 Právo užívania a právo požívania
6901
§ 167
Právo užívania a právo požívania môže byť zriadené len v prospech určitej osoby.
6903
má názor:  

§ 168
Kto je z vecného bremena oprávnený užívať vec pre vlastnú potrebu a potrebu svojej domácnosti, nesmie meniť jej podstatu. V medziach vlastnej potreby má právo i na výnos, plody a úžitky užívanej veci.
6907
§ 169
(1)   Vlastníkovi patria všetky plody, výnosy a úžitky, ktoré presahujú vlastnú potrebu oprávneného z vecného bremena podľa § 168 a ktoré môže brať bez toho, že by tým ukracoval oprávneného z vecného bremena pri výkone jeho práva.
6911 (2)   Vlastník veci, ku ktorej sa viaže vecné bremeno, je povinný udržiavať vec na svoje náklady v užívaniaschopnom stave. Ak náklady na údržbu presahujú úžitok, ktorý plynie pre