www.NSOZ.sk
(zdroj)


6902 Právo užívania a právo požívania môže byť zriadené len v prospech určitej osoby.
6903
§ 168
Kto je z vecného bremena oprávnený užívať vec pre vlastnú potrebu a potrebu svojej domácnosti, nesmie meniť jej podstatu. V medziach vlastnej potreby má právo i na výnos, plody a úžitky užívanej veci.
6907
§ 169
(1)   Vlastníkovi patria všetky plody, výnosy a úžitky, ktoré presahujú vlastnú potrebu oprávneného z vecného bremena podľa § 168 a ktoré môže brať bez toho, že by tým ukracoval oprávneného z vecného bremena pri výkone jeho práva.
6911
má názor:  

(2)   Vlastník veci, ku ktorej sa viaže vecné bremeno, je povinný udržiavať vec na svoje náklady v užívaniaschopnom stave. Ak náklady na údržbu presahujú úžitok, ktorý plynie pre vlastníka z užívanej veci, je oprávnený z vecného bremena povinný podieľať sa na nákladoch v rozsahu, v ktorom náklady presahujú úžitok prináležiaci vlastníkovi, alebo musí užívanie veci zanechať.
6916
§ 170
6918
6919
6920 Požívateľ má popri práve užívať vec aj právo na výnos a plody cudzej veci; pri jej užívaní je