www.NSOZ.sk
(zdroj)


6947
6948
Právo zriadiť alebo viesť inžinierske siete
(1)  Právo zriadiť alebo viesť inžinierske siete oprávňuje oprávneného z vecného bremena zriadiť alebo viesť na svoje náklady na cudzom pozemku alebo cez cudzí pozemok vhodným a bezpečným spôsobom vedenia vodovodných, kanalizačných, energetických alebo iných sietí (inžinierske siete) vrátane práva prevádzkovať a udržiavať ich. Vlastník pozemku je povinný zdržať sa všetkého, čo vedie k ich ohrozeniu a pokiaľ sa mu to v primeranej lehote vopred oznámi, umožní oprávnenej osobe vstup na pozemok na nevyhnutnú dobu, v nevyhnutnom rozsahu, za účelom prehliadky alebo údržby inžinierskej siete.
6956
má názor:  

(2)  Ak je to výslovne dohodnuté, môže vecné bremeno podľa odseku 1 zahŕňať aj právo zriadiť, mať a udržiavať na cudzom pozemku obslužné zariadenie, ako aj právo vykonávať na inžinierskych sieťach opravy za účelom ich modernizácie alebo zlepšenia výkonnosti.
6959 (3)  Oprávnená osoba sprístupní vlastníkovi pozemku na jeho požiadanie dokumentáciu týkajúcu sa inžinierskych sietí v rozsahu nevyhnutnom na ochranu jeho záujmov.
6961
§ 176
Právo na plnenie
6963 (1)  Z vecného bremena môže byť vlastník nehnuteľnosti zaťažený povinnosťou, aby v prospech určitej osoby niečo konal, najmä aby oprávnenému poskytoval opakujúce sa nepeňažné alebo peňažné plnenie.