www.NSOZ.sk
(zdroj)


6959 (3)  Oprávnená osoba sprístupní vlastníkovi pozemku na jeho požiadanie dokumentáciu týkajúcu sa inžinierskych sietí v rozsahu nevyhnutnom na ochranu jeho záujmov.
6961
§ 176
Právo na plnenie
6963 (1)  Z vecného bremena môže byť vlastník nehnuteľnosti zaťažený povinnosťou, aby v prospech určitej osoby niečo konal, najmä aby oprávnenému poskytoval opakujúce sa nepeňažné alebo peňažné plnenie.
6966 (2)  Vlastník zaťaženej veci je povinný zdržať sa všetkého, čím by sa vec zhoršila na ujmu oprávneného z vecného bremena.
6968
má názor:  

(3)  Ak sa vinou vlastníka stav veci zhorší, alebo ak má vec nedostatky, ktoré vyšli najavo po zriadení vecného bremena a to do tej miery, že to nepostačuje na predpokladané plnenie oprávnenej osobe, je vlastník povinný napraviť tento stav buď poskytnutím primeranej zábezpeky alebo inak.
6972
§ 177
Ak vecné bremeno spočíva v opakovanom plnení a ak sa vlastnícke právo k zaťaženej veci zmenilo, môže oprávnená osoba žiadať zadržanú dávku alebo jej náhradu od predchádzajúceho vlastníka alebo nového vlastníka, s ohľadom na čas, kedy sa stala dávka splatnou.
6976
6977