www.NSOZ.sk
(zdroj)


7017 v rozsahu, ktorý stanovuje záložná zmluva, zákon, rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci.
7019
§ 186
Dohoda zakazujúca zriadiť záložné právo, je voči tretím osobám neúčinná, to neplatí, ak je tento zákaz zapísaný do verejného zoznamu.
7022
§ 187
Záloh
7024 (1) Zálohom môže byť každá vec, s ktorou možno obchodovať. Zálohom môže byť vždy len celá vec alebo spoluvlastnícky podiel k nej.
7026
má názor:  

(2) Záložné právo možno zriadiť aj k veci, ku ktorej vznikne vlastnícke právo záložcovi až v budúcnosti. Ak je taká vec zapísaná vo verejnom zozname, zapíše sa k nej záložné právo len so súhlasom jej vlastníka.
7029
7030
7031
7032
§ 188
(1) Záložným právom možno zabezpečiť peňažnú pohľadávku; nepeňažnú pohľadávku v prípade, ak je jej hodnota určitá alebo určiteľná kedykoľvek počas trvania záložného práva.
7035 Záložným právom možno zabezpečiť aj časť pohľadávky.