www.NSOZ.sk
(zdroj)


7053 to neplatí, ak spojené zálohy zabezpečujú tú istú pohľadávku.
7054
7055
§ 190
(1) Pri prevode alebo pri prechode zabezpečenej pohľadávky prechádza záložné právo na nadobúdateľa pohľadávky.
7058 (2) Ak dôjde k prevodu časti zabezpečenej pohľadávky na inú osobu, stáva sa táto osoba tiež záložným veriteľom v časti prevedenej pohľadávky spolu s pôvodným záložným veriteľom (postupcom), ak nie je dohodnuté inak. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záložného práva
7062
má názor:  

7063
7064 vykonáva voči záložcovi každý zo záložných veriteľov samostatne v rozsahu týkajúcom sa svojej pohľadávky.
7066 (3) Postavenie pôvodného záložného veriteľa v poradí rozhodujúcom na uspokojenie pohľadávok z výkonu záložného práva sa prevodom časti zabezpečenej pohľadávky podľa ods.
7068 2 nemení.
7069 (4) Uspokojením prevedenej časti pohľadávky alebo zostávajúcej časti neprevedenej pohľadávky záložné právo zabezpečujúce zvyšnú časť pôvodnej pohľadávky nezaniká a právo druhého záložného veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej časti zabezpečenej pohľadávky