www.NSOZ.sk
(zdroj)


7076 Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci alebo zákonom.
7078
§ 192
(1)   Záložné právo k veci, ktorá je zapísaná do verejného zoznamu vzniká zápisom do tohto verejného zoznamu, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.
7081 (2)   Záložné právo k nehnuteľnej veci, ktorá nie je zapísaná do verejného zoznamu, v ktorom sa evidujú nehnuteľnosti, ako aj záložné právo k podniku alebo inej hromadnej veci, vznikne zápisom do verejného zoznamu určeného na registráciu záložných práv podľa osobitného predpisu.6
7085
má názor:  

§ 193
(1)  Záložné právo k hnuteľnej veci vzniká odovzdaním veci záložnému veriteľovi. Ak o to záložca požiada, vydá mu veriteľ potvrdenie (záložný list), v ktorom záloh popíše tak, aby bol dostatočne odlíšený od iných vecí.
7089
7090
7091 NCRzp (mal by byť označený ako verejný zoznam“) podľa Notárskeho poriadku.
7092
7093
7094