www.NSOZ.sk
(zdroj)


7096 záloh tretej osobe do úschovy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Náklady s tým spojené znáša záložca, ak nie je dohodnuté inak.
7098 (3)   Záložné právo k hnuteľnej veci, ktoré nevzniklo odovzdaním podľa ods. 1 a 2, môže vzniknúť zápisom do verejného zoznamu zriadeného na registráciu záložných práv podľa osobitného predpisu, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
7101 (4)   Ak vzniklo záložné právo na hnuteľnú vec odovzdaním veci záložnému veriteľovi alebo tretej osobe podľa ods. 1 a 2, môže byť takto vzniknuté záložné právo kedykoľvek počas trvania záložného práva zapísané do verejného zoznamu; v takom prípade musí mať zmluva o zriadení záložného práva písomnú formu.
7105
má názor:  

7106
Zápis záložného práva
§ 194
(1) Žiadosť o zápis záložného práva do verejného zoznamu podáva záložca alebo záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ak záložné právo vzniká na základe písomnej zmluvy, vykoná sa zápis na základe tejto zmluvy. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, vykoná sa zápis na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu verejnej moci, na základe ktorého sa záložné právo zriadilo.
7113 (2) Ak sa do verejného zoznamu zapisuje záložné právo, ktoré zabezpečuje budúcu alebo podmienenú pohľadávku, ktorá v čase registrácie alebo zápisu záložného práva ešte neexistuje,