www.NSOZ.sk
(zdroj)


7110 zmluvy, vykoná sa zápis na základe tejto zmluvy. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci, vykoná sa zápis na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu verejnej moci, na základe ktorého sa záložné právo zriadilo.
7113 (2) Ak sa do verejného zoznamu zapisuje záložné právo, ktoré zabezpečuje budúcu alebo podmienenú pohľadávku, ktorá v čase registrácie alebo zápisu záložného práva ešte neexistuje, záložné právo sa zapíše do verejného zoznamu aj s poznámkou, že sa zabezpečuje budúca alebo podmienená pohľadávka. Tento zápis sú zmluvné strany po vzniku pohľadávky povinné zmeniť v zmysle ust. § 195 tejto časti zákona. To platí aj pre prípad, ak je zrejmé, že pohľadávka nevznikne.
7119
má názor:  

§ 195
(1) Záložca a nadobúdateľ zálohu sú povinní podať návrh na zápis zmeny v osobe záložcu do verejného zoznamu, ak sa na vznik záložného práva podľa tohto zákona vyžaduje jeho zápis do verejného zoznamu; za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
7124 (2) Ak nastanú iné zmeny údajov týkajúce sa záložného práva, je osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná požiadať o zmenu zápisu vo verejnom
7127
7128