www.NSOZ.sk
(zdroj)


7122 do verejného zoznamu; za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
7124 (2) Ak nastanú iné zmeny údajov týkajúce sa záložného práva, je osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná požiadať o zmenu zápisu vo verejnom
7127
7128
7129 zozname. Ak nemožno určiť osobu, ktorej sa zmena údajov týka, má túto povinnosť záložca, ak zákon neustanovuje inak.
7131
má názor:  

(3) Povinnosť podľa odseku 2 splní povinná osoba bez zbytočného odkladu odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve. Ak sú povinné podať návrh na zápis zmeny údajov viaceré osoby, považuje sa táto povinnosť za splnenú, ak ju splní jedna z nich; to neplatí, ak zákon neustanovuje, že návrh na registráciu zmeny údajov sú tieto osoby povinné podať spoločne.
7136 (4) Osoba, ktorá poruší povinnosti podľa odsekov 2 a 3, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí.
7138
§ 196
(1) Záložné právo zriadené k budúcej alebo podmienenej pohľadávke, ktorá v čase zriadenia ešte neexistuje, vzniká už zápisom záložného práva do verejného zoznamu, ak záložné právo