www.NSOZ.sk
(zdroj)


7153
§ 198
(1) V záložnej zmluve sa musí určiť pohľadávka zabezpečená záložným právom a záloh.
7155 (2) V prípade, ak dôjde po uzavretí záložnej zmluvy medzi zmluvnými stranami k zvýšeniu výšky zabezpečenej pohľadávky bez zmeny rozsahu zabezpečenia, táto dohoda sa považuje za
7158
7159
7160 zmluvu o zriadení nového záložného práva vzťahujúcom sa k zálohu v rozsahu prevyšujúcom pôvodne zabezpečenú pohľadávku. Túto dohodu sú zmluvné strany povinné registrovať vo
má názor:  

verejnom zozname, ak tento zákon neustanovuje inak; ust. § 225 tejto časti zákona tým nie je dotknuté.
7164
§ 199
Ak záložná zmluva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky, určí sa v zmluve najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje.
7167
§ 200
Záloh môže byť v záložnej zmluve určený jednotlivo alebo podľa množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby bolo možné kedykoľvek počas trvania záložného práva záloh určiť; zálohom môže byť aj súbor vecí, podnik, jeho časť a iná hromadná vec.
7171
§ 201